เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิการศึกษาไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2540 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ที่มุ่งพัฒนา คุณภาพของการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึกหลักการของกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามความสนใจ และต้องการของผู้เรียน และได้ดำเนินการพัฒนาโครงการนำร่องในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะ การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการสำรวจความต้องการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา และดำเนินการพัฒนาการศึกษาในองค์รวม ปัจจุบัน โครงการนำร่องต่าง ๆ ได้รับการยอมรับและมีการดำเนินการพัฒนาการขยายผลภายใต้กระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง

  • การปฏิรูปและการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
  • การพัฒนาศักยภาพในระดับท้องถิ่น
  • การศึกษานอกระบบการศึกษาผู้ใหญ่และระดับประถม
  • การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  • การอบรม การพัฒนาหลักสูตร
  • การศึกษาสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา

 จากการเติบโตด้วยความร่วมกันหลายฝ่ายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ, World Education, Inc. และ FAO ตั้งแต่ 1990 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิการศึกษาไทยปัจจุบันได้มีการขยายโปรแกรมไปยังประเทศในฝั่งเอเชียอาคเนย์ ผ่าน The Field Alliance ภายใต้การสนับสนุนของ Kemi/Sida

เรายินดีรับคำแนะนำจากคุณ โปรด ติดต่อเรา.

thไทย