วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักการของกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

เราสนับสนุน:

  • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ
  • การศึกษามุ่งเน้นกระบวนการ และการทดลองโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • การปฏิรูปและการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
  • ประสานงานในหลายระดับทั้งในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
  • การพัฒนาศักยภาพในระดับท้องถิ่น
  • การอบรม การพัฒนาหลักสูตร
  • การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
  • การกำหนดอาสาสมัครทั้งภายในประเทศ และนานาชาติเพื่อช่วยเหลือด้านโครงการในหลากหลายโรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ
thไทย