โครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยในสถานศึกษา

ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากในปี 2560-2561 มูลนิธิการศึกษาไทยได้ทำการตรวจพืชผักและผลไม้ที่ใช้สำหรับทำอาหารกลางวันใน 55 โรงเรียนจาก 4 ภูมิภาค พบว่ามีผักผลไม้ถูกปนเปื้อนด้วยสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทรอยด์ พบร้อยละ 80 ของตัวอย่างทั้งหมด และพบสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะนักเรียนร้อยละ 99 จากตัวอย่าง 500 คน

เนื่องจากในปี 2560-2561 มูลนิธิการศึกษาไทยได้ทำการตรวจพืชผักและผลไม้ที่ใช้สำหรับทำอาหารกลางวันใน 55 โรงเรียนจาก 4 ภูมิภาค พบว่ามีผักผลไม้ถูกปนเปื้อนด้วยสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทรอยด์ พบร้อยละ 80 ของตัวอย่างทั้งหมด และพบสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะนักเรียนร้อยละ 99 จากตัวอย่าง 500 คน

ทางมูลนิธิการศึกษาไทยจึงได้พัฒนาโครงการ นิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ปลอดภัยขึ้น เพื่อนำร่องในการพัฒนาและขับเคลื่อนในเชิงระบบให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย และจังหวัดเหลาก่าย ประเทศเวียดนาม ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคต่อเนื่องไป

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรที่ทำการเกษตรเชิงนิเวศ ในการผลิตอาหารที่ปราศจากสารเคมี (ผักเนื้อสัตว์และอื่น ๆ) เพื่อจำหน่ายให้กับสถานศึกษาในทุกระดับและโรงพยาบาล
 2. พัฒนาตลาดออนไลน์ที่มั่นคงสำหรับเกษตรกรและระบบการควบคุมคุณภาพและการกระจายอาหารไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลเป้าหมาย
 3. เผยแพร่กระบวนการจัดการไปยังผู้กำหนดนโยบายและเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับชาติ
  พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง
  ระยะเวลาโครงการ: มิถุนายน 2022 – มิถุนายน 2024
  ผู้รับผิดชอบโครงการในประเทศไทย: มูลนิธิการศึกษาไทย (Thai Education Foundation)
  ผู้สนับสนุนโครงการ: The Field Alliance, Agroecology Fund, FAO

กิจกรรมหลัก

 1. การประชุมพัฒนากรอบหลักสูตรนิเวศเกษตรเพื่อการอบรมเกษตกรและโรงเรียนในระดับภูมิภาค (ไทย สาธารประชาธิปไตรประชาชนลาว เวียดนาม FAO)
 2. การประชุมพัฒนาหลักสูตรนิเวศเกษตรในประเทศไทย และเวียดนาม
 3. การประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและ แอปพลิเคชันมือถือสำหรับเกษตรกรและโรงเรียนระดับภูมิภาค
 4. การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำของประเทศไทย (ครู กศน. โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย
 5. การพัฒนาตลาดออนไลน์และการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเพื่อการขายให้แก่ศูนย์ดิจิตัลชุมชนและสถานศึกษา โดยการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
 6. การอบรมเกษตรกร สถานศึกษา ในด้านนิเวศเกษตร และการใช้แอปพลิเคชันผ่านศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์ดิจิตัลชุมชน
 7. การประชาสัมพันธ์สารสนเทศและการประชุมจัดทำนโยบายของประเทศ (ไทย/เวียดนาม)
 8. การประชุมแลกเปลี่ยนโครงการในระดับภูมิภาค

หน่วยงานความร่วมมือ

 • มูลนิธิการศึกษาไทย
 • สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • กระทรวงศึกษาธิการ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานเกษตร ปศุสัตว์ ประมง จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 • องค์กร The Field Alliance
 • องค์การสหประชาชาติด้านอาหารและการเกษตร (FAO)
 • เครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษ (เนื้อสัตว์/ผัก/ผลไม้)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 • กองทุนนิเวศเกษตร

กลุ่มผู้รับผลประโยชน์โดยตรง

 • โรงเรียนและโรงพยาบาล
 • ครูและนักเรียน
 • เกษตรกรปลอดสารเคมี
 • Young Smart Farmer
 • ผู้สูงวัย
 • ผู้ตกงานและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
 • มหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานระดับจังหวัด
thไทย